DMS

บริการด้านการจัดการจุดหมายปลายทาง (DMS)
บริการด้านการจัดการจุดหมายปลายทาง (DMS)
บริการด้านการจัดการจุดหมายปลายทาง (DMS)

บริษัท แปซิฟิค เลเช่อร์ (ประเทศไทย) จำกัด ตระหนักถึงความต้องการในเรื่องของการบริหารจัดการจุดหมายปลายทางของแต่ละองค์กร ทั้งในเรื่องของการเดินทางที่เกี่ยวกับธุรกิจ การท่องเที่ยว การจัดประชุม รวมทั้งงานอีเว้นท์ต่างๆ บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นให้บริการด้านการจัดการจุดหมายปลายทาง ประสานงานและเจรจาต่อรอง เพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการที่ดีและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการบริการเหล่านี้ครอบคลุมตั้งแต่การจัดการเดินทาง ทั้งการจองตั๋วโดยสารเครื่องบิน พาหนะการเดินทาง การจัดหาที่พัก สถานที่จัดงาน วางแผนจัดการด้านอาหาร เครื่องดื่ม การจัดงานเลี้ยงทุกรูปแบบ จัดโปรแกรมการท่องเที่ยวทั้งภายในและภายนอกประเทศ โปรแกรมท่องเที่ยวสำหรับผู้ติดตาม และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ให้บริการด้านการประเมินผลการดำเนินงานเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม และวางแผนด้านการรักษาความปลอดภัย หรือแก้ไขวิกฤตต่างๆ